آرشیو اردیبهشتماه 1385

بسم الله

خدایا با نام تو

            به امید تو

                    و برای تو

این اولین نوشته منه تو این وبلاگ. البته اینو بگم که این وبلاگ رو به خواست خودم درست نکردم. کاملا تحمیلیه ...

امید که وقتی و حالی و حر?ی باشه برای گ?تن ... و مخاطبی ... اگر بود 

و سخن همیشه ام

شمشیر باستانی شرقم

                              پرورده مصا?

                                          بیزار از غلا?

          یا علی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.