آرشیو آذرماه 1385

توضیح، تصحیح یا شایدم تو جیه

| 1 نظر

پست قبلی من دو نو ع واکنش رو در پی داشت. یکی واکنش بسیار خ?ن ?منیستی و دیگری واکنش یه خورده کمتر خ?ن ناسیونالیستی.

گویا خبر پست قبل درست نبوده که خانم شیدا بدین گونه تصحیحش کردند : 4 ن?ر زن و 3 ن?ر مرد شورای شهر گنبد را بدست گر?تند. این از تصحیح خبر ... اما در جواب شیدا باید به چند نکته اشاره کنم:

1- شک نکنید من هم مثل شما از جریان ناسالم اطلاعات و قلب واقعیت در متن بسیاری از خبرها ناراحتم ... تشخیص خبر درست از نادرست واقعاً سخت شده ... دیگه چیزی به اسم رسالت خبر رسانی و اصل صداقت داره بی معنا میشه ... و البته این گناهی نابخشودنی است اگر ما هم به این جریان ناسالم و مخرب که همه گونه اعتماد رو از جامعه بیرون می کنه ، دامن بزنیم

2- اما باید این رو هم باز بیان کنم که گاه مطلبی به طنز یا حتی جدی هد?ی غیر از اطلاع رسانی داره ... شاید در اینگونه موارد بتوان اندکی تسامح رو جایز دونست و خبر رو بدون تحقیق و اطمینان از اعتبارش بهانه یک مطلب تحلیلی قرار داد ... اگر چه باز ?کر می کنم اگر این کار رو نکنیم بهتره

3- اگر به وبلاگ خبری من و دوستانم که کارشون مورد تایید منه سری بزنید میبینید که اخبار بدون تحقیق در مورد اعتبارشون نقل نمیشن ... شخصاً از آوردن خبرهای احساسی و عوام?ریب دوری می کنم ... اگر هم چیزی رو شک داشته باشم چون منبع رو صریحاً نقل می کنم یه جورایی از اتهام دور میشم

4- گ?تم که موضوع مطلب پست قبلی برای من چندان اهمیتی نداشت اما اگر برای شما مهم بود و ناراحت شدید عذر خواهی می کنم ... توصیه ای هم به شما می کنم که انقدر زود قضاوت نکنید و انقدر تعصب ... قبلاً گ?تم بازم میگم گنبد رو خیلی دوست دارم  ... امیدوارم سرای به سامانی باشه در این بی سامانی شهر

5- جواب مری یاس رو توی یه پست جداگانه و سر ?رصت میدم تا موضعم در برابر مواضع ایشون یا مواضعم در برابر موضعش یا مواضعم در برابر مواضعش یا موضعم در برابر موضعش ( اَه ... گیری ها) بالاخره مشخص بشه ... شاید سوء ت?اهم ها هم حل بشه ... اما همین جا میگم با همۀ نظراتی که در مورد خلق و خوی غالب زن ها دارم اما از پیشر?ت اونها و اینکه یه قدم به حقشون که برابری حقوقشون با مردهاست نزدیک بشن واقعاً خوشحال میشم و البته اگه تلاشی هم لازم باشه دریغ نمی کنم

6- بماند دیگر

گنبد کابووووس (Nightmare GONBAD)

| 2 نظر

این گنبدم جای جالبیه ها* ...

آقای spam آ? گذاشته بود که تو گنبد 7 ن?ر برای شورا انتخاب شدن 4 تا ترکمن و 3 تا ?ارس ... ایناش مهم نیست مهم اینه که این ه?ت ن?ر همگی زن تشری? دارند

چه شود

آگاهان پیش بینی کردند به زودی گنبد به سرنوشت جماهیر شوروی سابق دچار شود

به هر حال از این به بعد در مورد گنبد باید ?عل ماضی به کار برده شود

-------------------

* تصحیح می شود : " گنبد جای جالبی بود" چون بعید می دانم دیگر گنبدی در کار باشد

بوی باران

| 2 نظر

عشق مثل بارون بهاری میمونه

نمیدونی کی میاد؛ چقدر میمونه و کی میره

اما میدونی که یه وقتی میاد؛ مدت کمی میمونه؛ بعدشم سریع میره

مهمان ناخوانده

| 12 نظر

خیلی سخته که از خواب بیدار شی و ببینی خیلی چیزا تغییر کرده، خبری از خیلی از دوستها و دوست داشتنی ها نیست. اینکه به ?اصله یه خواب و بیداری، واقعیت سراب بشه و توهم واقعیت پیدا کنه.

به هر حال خواب رویاییست ?اصله میان دو واقعیت. که ممکنه این دو واقعیت هیچ شباهتی هم به هم نداشته باشند.

صبح که پا شدم یه لحظه چشمم به بیرون ا?تاد. ?کر کردم خوابم و اشتباه می بینم. روی ماشین ها بر? نشسته بود. بر? و س?یدیش نمیگم قشنگ نیست اما هر چی باشه غروب پاییز رو ?ریاد می زنه. برای همینم دلگیره.

با یه خوابیدن و بیدار شدن میتونه همه چیز عوض بشه. میتونه یهو زمستون بشه و ...

میتونه هر چه ساختی بدست خویش در شب رسوای ...

می تونه هم آ?تاب بشه

هر شب به خواب می رویم  در آرزوی صبح و آ?تاب ...

... تا زمستان هنوز قدمها مانده  

مگر ?صل ها به مهمانی نمی روند 

بر?، این مهمان ناخوانده ...

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آذرماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1385 بایگانی قبلی است

دیماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.