آرشیو اردیبهشتماه 1386

cowism

| 1 نظر

این گاو به نظرم شخصیت جالبیه تو هند ... این چند جمله از زبان گاندیه:

"از دیدگاه من حمایت گاو یکی از تحسین آمیزترین پدیده های تحول انسانیت است. گاو در منظر من به مفهوم درون و جوهر جهان مادون بشری است. او انسان را در محدودۀ نژاد بشری خویش قرار می دهد. بشر از طریق گاو به تحقق هویت خود با تمامی جانداران می پیوندد ... گاو یک شعر ترحم و شفقت است. حمایت و حرمت گاو به معنی حرمت تمامی آفریدگان خداوند است."

وعدۀ دیدار

| بدون نظر

کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی

کآنچه گناه او بود من بکشم غرامتش

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1386 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

فروردینماه 1386 بایگانی قبلی است

خردادماه 1386 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.