« فروردین 1387 | ص?حه اصلی | خرداد 1387 »

کامینگ بک (سون)

میانه در ایستاده ام، کودکی دست در دست بزرگتر در ابتدای راه از من دور می شود. رویش به پشت سر، گاه به من لبخند می زند و گاه بغض می کند. دستش همچنان در دستی که به سمت ناخواه می کشاند. زیر لب نجوای سردی می کند: بر می گردم؛ به همین زودی ها.

تاخیر داری ای زود، کجایی

نوشته شده توسط majnoon در ساعت | نظرخواهی (1) | دنبالک