آرشیو تیرماه 1387

هوسی و وصیتی

| 3 نظر

مدتی است هوس کرده ام هوس نامه ای بنویسم. البته ترجیح می دادم اسمش شهوت نامه می بود ولی خوب نمی شود دیگر ... بی ادبی است

مدتی تری است که می خواهم وصیت نامه ای هم بنویسم از برای فرزندم ... چون می ترسم حرفهایم بماند و به چنان سرعتی که زندگی تا بدین جا پیش رفت باقی اش نیز بگذرد و فرزندم بیاید و بزرگ شود و من بمیرم و چون بسیار دیگر ناگفته ماند

در مورد هوس نامه ها نظر خواستید بدهید نخواستید هم به من چه. اما در مورد وصیت نامه ها نظر ندهید که به شما چه

گسست ها و پیوست ها

| 4 نظر

در جست و جوی رویای رفته از یادیم

ما را امیدی نیست

 

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1387 بایگانی قبلی است

مردادماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.