آرشیو شهریورماه 1387

روی میزم مانده بود ...

| 5 نظر

There is always some madness in love;

But there is also always some reason in madness.

(nitche)

طفل جان از شیر شیطان باز کن ...

| 2 نظر

هر چند که از ایام وقار و سجاده نشینیمان چند صباحی گذشته، گر چه ایام حوصله و رمق نگذاشته، آنقدر هست اما که دل بی تپش را تپشی و حال ناحال را بسطی و گره در هم را گشایشی زاید.

سحر است یا افطار، هلول است یا عیدش که چنین قند به دل آب می کند آمدنش. در علم ما نگنجد

دلم لک زده برای این دهان شجریان و اذان موذن زاده و آب جوش و سفره افطار و مناجات سحر و صف آش و حلیم دم افطار و ...

القصه هم دلمان تنگ بود و هم مجال. همین از ما بس

منتی می نهید اگر دعایمان کنید که بس محتاجیم

 

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از شهریورماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مردادماه 1387 بایگانی قبلی است

آبانماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.