آرشیو بهمنماه 1387

خاتمی حیف است آمدنش و موسوی نیامدنش

| بدون نظر

این سید ما بالاخره از پرده ناز برون تافت و غمزه ای و عده ای برفتند از هوش ... حالیا ...

بسیار که بر آمدنش کوشیدند و بسیار که از آمدنش مسرورتر شدند و کیست که نداند کاین مرد با این ردا که بر قامتش دوخته اند نسبتی ندارد و نه اهل این کار که بر آن می گمارند ... خود نیز داند ... چاره چیست بیچارگی را؟

آن میر نیز اگر زمانی به کار می آمد این زمان بود و این مسند بود و به این جایگاه برازنده تر ... که قسمت نبود و نشد ... تا قرعه فردا چه افتد

نقل آن شیخ هم که از دهن افتاد اهل ادب را

الخیر فی ما وقع، ان شاء الله ...

از آنها ...

| بدون نظر

از آنها که روزی می نوشتند و روزی ننوشتند و دوباره نوشتن از سر گرفتند، از صبا و جهان و شاهد و شیدا و دیگری؛ فقط ما ماندیم که هنوز هم ننوشتیم و نمی نویسیم و نوشتنمان نیست

چاره چیست؟! دردیست غیر مردن ...

خالی نبودن عریضه هم دلیلی است، تا بدین غایت محکم ... از همه آنها که بارها بدین مقصد رساند پای آمدن را، بی حال ماندن بازگرداند اما؛ با آن همه دلیل ریز و درشت و حرف های تلمبار

مانده ام اگر الانی بمیریم ناغافل این همه فکرت و اندیشه و حرف و هنر را چه می شود ... هیچ ... میان بود و نبود فاصله بی ربطی است، دریغ!!!

...

ما ماندیم و سه پستان و گل زوفا ...

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از بهمنماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1387 بایگانی قبلی است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.