خاتمی حیف است آمدنش و موسوی نیامدنش

| بدون نظر

این سید ما بالاخره از پرده ناز برون تافت و غمزه ای و عده ای برفتند از هوش ... حالیا ...

بسیار که بر آمدنش کوشیدند و بسیار که از آمدنش مسرورتر شدند و کیست که نداند کاین مرد با این ردا که بر قامتش دوخته اند نسبتی ندارد و نه اهل این کار که بر آن می گمارند ... خود نیز داند ... چاره چیست بیچارگی را؟

آن میر نیز اگر زمانی به کار می آمد این زمان بود و این مسند بود و به این جایگاه برازنده تر ... که قسمت نبود و نشد ... تا قرعه فردا چه افتد

نقل آن شیخ هم که از دهن افتاد اهل ادب را

الخیر فی ما وقع، ان شاء الله ...

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط مجنون در 21 بهمن 1387 0:11 صبح منتشر شده است.

از آنها ... نوشته قبلی اين بلاگ بود

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.